Over ons

Historie

Uit het archief

Onder het mom “Vocale carnavalsverrijking” bericht het Brabants Dagblad van de oprichting van Het Groot Dwergonisch Mannenkoor op 20 september 1998.

“Dwergonisch” is een verwijzing naar de naam van Drunen in carnavalstijd.(Mede-)oprichters Piet van der Bruggen en Martin Broeren vertellen daarin over het ontstaan en de plannen van dit koor. Tijdens de Boerenbruiloft, een jaarlijkse traditie als opwarmer voor het Carnaval van Drunen en Elshout van 1977, was er een koor gevormd dat liedjes zong, die speciaal voor die gelegenheid waren geschreven. De reacties op deze “eenmalige” gebeurtenis waren zo enthousiast, dat een voortzetting snel beklonken werd.

In den beginne waren daar 16 stoere kerels, die zich met een carnavalsorkest tijdens het Dwergonisch liedjesfestival op 28 november van dat jaar als Het Groot Dwergonisch Mannenkoor presenteerden. “Wij willen graag Nederlandstalige, voornamelijk oude Hollandse liedjes, gaan zingen, waarbij het plezier voorop staat”, aldus Martin destijds.

Visie GDM:

Met een groot enthousiasme ervoor zorgen dat de toeschouwers, de door het koor gezongen voornamelijk Nederlandstalige liedjes, meezingen.

Missie GDM:

Een leuk, uitdagend en gezellig koor, bestaand uit ongeveer 60 mannen uit de Gemeente Heusden en omgeving, dat onderscheidend is door een verrassende samenstelling van de liedjes.

Doelstelling GMD:

 • Ieder koorlid kan een nieuwe zanger voorstellen, waarbij het totaal van ongeveer 60 leden wenselijk blijft.
 • Gezien de leeftijdsopbouw van het koor hebben nieuwe leden van gemiddeld 45 jaar de voorkeur, passend binnen de ambiance van het GDM
 • Op een juiste manier samenstellen van medleys afgestemd op de tijd en het publiek.
 • Leden moeten zich moreel “verplicht” voelen om de geplande repetities te bezoeken.
 • Solisten geven een meerwaarde indien de kwaliteit wel gewaarborgd blijft.
 • Het koor wil financieel gezond blijven, daardoor organiseren we met regelmaat activiteiten die de clubkas op orde houdt.

Strategie GMD:

 • Na het ondergaan van een stemtest door de dirigent kan een nieuw koorlid worden voorgesteld.
 • Om door meerstemmigheid de klankkleur te bevorderen worden koorleden uitgedaagd hieraan bij te dragen.
 • De muziekcommissie stelt het repertoire samen en is ook verantwoordelijk voor de repetitieplanning.
 • Het streven is om steeds op te treden met een goede geluidsversterking. Het GDM heeft zelf twee geluidsinstallaties. Gekwalificeerde geluidsbanden zijn uitgangspunt.
 • Daar waar mogelijk worden de teksten van de liedjes voor de leden en het publiek geprojecteerd op een scherm. Het GDM heeft zelf twee schermen. Een meezingend publiek genereert wederzijds enthousiasme.
 • Inhuren van professionele geluidstechnicus, geluidsinstallatie, choreografie en/of zangpedagoog behoort tot de mogelijkheden.
 • De mannen van het GDM voelen zich maatschappelijk betrokken en staan open om voor passende gelegenheden op te treden.

Maart 2013

PRIVACYREGLEMENT

Drunen, 9 april 2019

Dit privacyreglement is van toepassing voor Vereniging Groot Dwergonisch Mannenkoor, hierna te noemen: GDM.

GDM maakt als thuisbasis gebruik van de locatie De Voorste Venne, Anton Pieckplein 71, 5152 LZ te Drunen.

Contactgegevens:

Algemeen e-mail adres:     info@gdmk.nl

Website:                                www.gdmk.nl

Gegevens die het GDM verwerkt van leden:

 • Voor-, achternaam lid en voornaam partner
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Datum begin lidmaatschap
 • Functie en taken bij de vereniging
 • Datum beëindiging lidmaatschap
 • Bankrekeningnummer

(Persoons-)gegevens die wij verwerken van sponsoren:

 • Voornaam en -letters en achternaam en voornaam partner
 • Adresgegevens
 • E-mail adres
 • Mobieltelefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige ledengegevens:

Op onze website worden met regelmaat foto’s van voorstellingen en evenementen gepubliceerd. De leden gaan akkoord met plaatsing van foto’s op de website van het GDM. Wenst iemand geen toestemming te willen geven van plaatsing, dan kan betrokkene melding doen bij de voorzitter door middel van een schriftelijke melding (dus ook via e-mail). Het GDM stelt al het mogelijke te zullen doen om de betrokken persoon buiten publicatie op de website van het GDM te houden.

Daar waar gebruik gemaakt wordt van het mailen naar leden, wordt deze mail via BCC verzonden.

Daar waar gebruik gemaakt wordt van WhatsApp, wordt alleen informatie via een verzendlijst gestuurd, opdat er geen onderlinge chatwisseling kan plaatsvinden.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens:

Alle voormelde gegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Verzenden van nieuwsbrieven en mededelingen inzake repetitietijden en -plaatsen
 • Betrokkene te kunnen bellen of mailen indien dit noodzakelijk is, of om nader te informeren inzake onvoorziene omstandigheden
 • Navraag te kunnen doen omtrent afwezigheid, afmeldingen als lid en/of bezoeker
 • Ieder te kunnen informeren omtrent repetities, voorstellingen, activiteiten en betalingsverplichtingen.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens van de leden:

GDM bewaart de persoonsgegevens van de leden niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Uitzondering hierop zijn de oud-leden van de vereniging, die in ledenregisters zijn opgenomen en als bezoekers van activiteiten steeds uitgenodigd kunnen worden.

Gegevens van leden en oud-leden worden gedurende het bestaan van de vereniging bewaard in het archief van het GDM.

Delen van persoonsgegevens van de leden:

Gegevens en/of afbeeldingen van leden worden niet gedeeld met derden, noch tegen betaling, noch gratis. Tenzij betrokkene daartoe uitdrukkelijk toestemming voor verleend.

Uitzonderingen hierop is melding bij de Gemeente Heusden ten behoeve van subsidieaanvraag, waarbij beperkte informatie wordt gegeven in de vorm van naam, geboortedatum en woonplaats.

Algemene foto’s van het GDM kunnen gebruikt worden bij persberichten en overige publicaties in de lokale media.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Ieder lid heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft elk lid het recht om eventuele toestemmingen voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn eigen persoonsgegevens door GDM.

Beveiliging van persoonsgegevens van de leden:

De beveiliging van de persoonsgegevens is een serieuze aangelegenheid. Daartoe neemt GDM passende maatregelen om misbruik, verlies, diefstal, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Iedere functionaris binnen GDM die met persoonsgegevens werkzaam is, moet periodiek een back-up maken van de gegevens en gebruik maken van betrouwbare beveiligingssoftware.

Publicatie:

Dit privacyreglement wordt gepubliceerd op de website van het GDM.

Vastgesteld door het Bestuur van Het Groot Dwergonisch Mannenkoor.

Drunen, 9 april 2019